Virhe
  • Table '.\hanke_meok\mim_vvisitcounter' is marked as crashed and should be repaired SQL=SELECT count( * ) AS records, MAX( id ) AS max FROM mim_vvisitcounter

Koulumaailmassa

MEOK-hankkeessa tavoitteena on löytää uusia näkökulmia musiikin opetukseen ja myös keinoja musiikin hyödyntämiseen muussa opetuksessa. Perusajatuksena on, että musiikki voi toimia opetuksen tukena ja edistää oppimista. Hankkeen aikana on testattu musiikin soveltuvuutta oppimista edistävänä tekijänä perusopetuksen eri yksiköissä Kuopiossa ja Siilinjärvellä. Yhteistyö koulumaailman kanssa on mahdollistunut mm. täydennyskoulutusopiskelijoiden työ- ja harjoittelupaikkojen kautta. Lisäksi hankkeen toimesta on järjestetty lyhytkursseja opetusalan ammattilaisille.

Toiminnasta saadut tulokset osoittavat, että musiikin käyttöä voidaan yhdistää muiden oppiaineiden opetukseen. Sen avulla voidaan tuloksellisesti toteuttaa integraatiota eri taito- ja ikätasoilla olevien oppilaiden kesken esimerkiksi yhteissoittoa ja kuvionuottimenetelmää hyödyntämällä. Musiikki voi toimia tukijana vaikeissa kehitysvaiheissa, edesauttaa sosiaalisten taitojen kehittymisessä ja lisäksi sen kuntouttavat vaikutukset oppimisvaikeuksissa ovat huomionarvoisia. Opettajan näkökulmasta laadukkaiden opetusmenetelmien valinta, niiden vankka osaaminen sekä asenteet ovat jopa lisäresursseja tärkeämpiä.

MEOK-hankkeessa on jo nyt osoitettu, että musiikin avulla voidaan edistää osallisuutta, integraatiota ja inklusiivista koulua. Nykyajan koulumaailmassa musiikilla voidaan vaikuttaa myönteisesti erilaisten oppijoiden tasa-arvoiseen asemaan ja oppimismahdollisuuksiin, työskentelyilmapiiriin ja opiskelumotivaatioon sekä opetuksen laatuun.

Perusopetus Kuopiossa

Kuopiossa on 1.1.2013 alkaen 38 kaupungin ylläpitämää peruskoulua. Niiden lisäksi erityisopetusta järjestetään Paloahon, Maria Jotunin ja Alavan sairaalakoulun yksiköissä. Perusopetusta antavia yksityisiä oppilaitoksia kaupungissa ovat Steinerkoulu Virkkula ja Kuopion kristillinen koulu.

Perusopetus on maksutonta ja yleissivistävää koulutusta, jonka oppimäärän laajuus on yhdeksän vuotta. Peruskoulu käsittää vuosiluokat 1-9. Koulunkäynnin ja oppimisen pulmiin pyritään puuttumaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja ensisijaisesti koulun omia tukitoimia käyttäen. Tukimuotoja on eriasteisia: yleinen, tehostettu ja erityinen.
(Lähde: Kuopion kaupungin Internet-sivut. Perusopetus. Päivitetty 18.12.2012. http://www.kuopio.fi/web/opetus-ja-koulutus/perusopetus)

Mäntykankaan koulussa voi opiskella esi-, perus- ja lisäopetuksessa. Se kuuluu osana Oppimis- ja ohjauskeskus Mäntykankaan (Kuopio) toimintaan, joka taasen on osa Opetushallituksen alaista, valtakunnallista Valteri oppimis- ja ohjauskeskusverkostoa. Ohjauspalveluiden avulla vahvistetaan tuen tarpeessa olevan oppilaan oppimista, kasvua ja koulunkäyntiä.
(Lähde: Oppimis- ja ohjauskeskus Mäntykangas Internet-sivut. Oppimis- ja ohjauskeskus Mäntykangas. Aineisto hyödynnetty 18.12.2012. http://www.mantykankaankoulu.fi/)
-Annukka Knuuttila ja Hanna Turunen