Virhe
 • Table '.\hanke_meok\mim_vvisitcounter' is marked as crashed and should be repaired SQL=SELECT count( * ) AS records, MAX( id ) AS max FROM mim_vvisitcounter

Tutkimuksessa

MEOK on musiikin erityispedagogiikan koulutuksen ja osaamisen kehittämishanke. Sen aikana erityisesti harjoitteluissa ja yhteistyöprojekteissa on uudistettu osaamista ja käytäntöjä etsimällä innovatiivisia käytännön ratkaisuja ja kehittämällä uudenlaisia toimintamalleja. Käytännön toiminnasta saatuja kokemuksia ja tuloksia jäsentämällä on tuotettu ammattikorkeakoulun toimintafilosofian mukaista soveltavaa tutkimustietoa. Sisällöllisesti pedagogiikkaan painottunut hanke on siten tuottanut myös tutkimukselle kiintoisia toimintamalleja.

Hankkeen aikana on ollut tarpeen tarkastella ja tuoda esiin musiikin erityispedagogiikan kehityskaarta ja sen moninaisia tavoitteita. Osaamista on pyritty tutkimaan ja kehittämään musiikin erityispedagogiikan lähtökohdista käsin. Tieteen ja tutkimuksen näkökulma on ollut hankkeessa läsnä ennen kaikkea laajan kouluttajajoukon (ks. Osaajat ja koulutus/kouluttajaluettelo) sekä tiedottamisen ja verkottumisen ansiosta. Laaja-alaisen ja inklusiivisen musiikkipedagogiikan kehittämistyö on ollut tärkeä osa hankkeen toimintaa.

Hankkeen myötävaikutuksesta yhteistyöverkosto työelämän, ammattikorkeakoulun ja yliopistojen välillä on vahvistunut. Huhtikuussa 2013 järjestetty ensimmäinen valtakunnallinen musiikin erityispedagogiikan seminaari tarjosi näköalan musiikin erityispedagogiikan ajankohtaiseen tutkimukseen.

Hankkeen ansiosta laaja-alainen musiikkipedagogiikka toteutuu jatkossa monipuolisemmin ja vahvemmin työelämään linkittyen Musitan opinnäytetöissä, harjoitteluissa ja koulutuksen suunnittelussa. Kuopion konservatoriossa yhteisötyötä kehitetään aktiivisesti. Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Kuopion toimipisteessä hankkeen tiimoilta on Kirkkomusiikin oppiaineen pedagogisiin opintoihin kuuluvien opintojaksojen, Musiikin oppimisen ja opettamisen perusteet sekä Musiikkipedagogiikka, sisällöissä pyritty lisäämään erityispedagogiikan osuutta ja osaamista. Kaikkien mukana olleiden oppilaitosten ja opiskelijoiden valmiudet tarkastella musiikillista toimintaa esim. hyvinvoinnin ja kuntoutuksen näkökulmasta ovat parantuneet.

Musita on lisännyt yhteistyötä mm. Savonian sosiaali- ja terveysalan sekä
Humanistisen ammattikorkeakoulun kanssa ja tiivistänyt uuden jatkohankkeen tiimoilta yhteistyötään Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion yliopistollisen sairaalan kanssa. Lisäksi Musita on mukana keväällä 2013 käynnistyneessä Tekes-rahoitteisessa Health ProPeli -hankkeessa ja pyrkii osallistumaan aktiivisesti myös muihin alan yhteistyöprojekteihin. Kuopion konservatoriossa Takuulla! -pilottihanke on jatkunut Takuulla2 -jatkohankkeena. Myös Sibelius-Akatemialle on MEOK-hankkeesta ollut hyötyä tutkimuksellisesti; tässä vaiheessa yliopistossa on kehitteillä ainakin yksi MEOK-aiheinen jatkotutkintosuunnitelma. MEOK-hankkeen aikana toimijaoppilaitosten yhteistyö on vahvistunut, mistä on jatkossa hyötyä musiikin alan alueelliselle kehittymiselle tutkimuksellisesti.

Tällä sivustolla hankkeen toimintaa ja tuloksia esitellään laajalti. Tämä sivuston tutkimuksessa-osio sisältää linkkejä tieteen ja tutkimuksen pariin, esittelee MEOK-hankkeen ja sen toimijaoppilaitosten tutkimuksellista toimintaa sekä seminaarin posterinäyttelyssä esitellyt MEOK-hankkeeseen aihepiiriltään linkittyvät Pro gradu -tutkielmat.
-Hanna Turunen

 • Kallio, Teemu 2013: Soittimen kehittäminen kehitysvammaiselle: soitinrakennus erityispedagogiikan kontekstissa. Pro gradu -tutkielma. Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta, Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö, Musiikkikasvatus.

  "Soitinrakennuksen ja erityispedagogiikan yhdistäminen on mielenkiintoinen kokonaisuus. Erityisesti akustisten soitinten kehittäminen ajatellen erityisryhmiä kiinnosti minua jo Meok-hankkeen alkumetreistä lähtien. Koulutuksen aikana saatu soitintilaus mahdollisti uuden soittimen kehittämisen kehitysvammaisen käyttäjän tarpeet ja rajoitteet suunnittelun lähtökohtina.

  Yksi koulutuksen harjoittelulle asettamistani tavoitteista oli myös lisätä omaa ammatillista pääomaa eli tietotaitoa sekä pyrkiä kehittämään rakennusmenetelmiä soitinrakennuksen alueella.

  Meok-hankkeen yhteydessä tehty tutkimus- ja kehitystyö konkretisoitui Pro gradu -tutkielmassa, joka tarkastettiin Oulun Yliopistossa kesäkuussa 2013. Samalla valmistui uuden soittimen soiva prototyyppi, jota voidaan testata ja kehittää edelleen." –Teemu Kallio

  Linkki Pro gradu -tutkielmaan: http://jultika.oulu.fi/Record/nbnfioulu-201306051467

   
 • Lavaste, Anna-Elina 2009: Haastavaa ja palkitsevaa - Oppimäärän ja opetuksen yksilöllistäminen musiikkioppilaitoksissa. Opinnäytetyö. Savonia-ammattikorkeakoulu, Musiikin koulutusohjelma.

  Musiikkipedagogin tutkintoon sisältyvässä opinnäytetutkielmassa selvitetään, miten taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin (Opetushallitus 2002) sisältyvä oppimäärän ja opetuksen yksilöllistäminen (10 §) toteutuu musiikkioppilaitosten opetussuunnitelmissa ja käytännön opetustyössä. Tutkielma luo yleiskuvaa yksilöllistetyn opetuksen valtakunnallisesta tilanteesta.

  Linkki opinnäytetyöhön: http://publications.theseus.fi/handle/10024/36265

 • Korhonen, Anneli ja Mokkila-Karttunen Sari 2011: Matkaraportti, International Congress on Culture, Health and Well-being (pdf)

   
 • Puittinen, Anni 2012: "Se on oikeesti step by step" - laadullinen tapaustutkimus oppimäärän ja opetuksen yksilöllistämisestä musiikkioppilaitoksessa. Pro gradu -tutkielma. Itä-Suomen yliopisto. Filosofinen tiedekunta. Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto.

  Anni Puittisen etnografisessa tapaustutkimuksessa selvitettiin yhden musiikkioppilaitoksen ammattilaisten kokemuksia yksilöllistetyn henkilökohtaisen instrumenttiopetuksen järjestämisestä musiikin laajan oppimäärän mukaisessa taiteen perusopetuksessa. Tutkimustuloksissa kuvataan ja tulkitaan yksilöllistämisen elementtejä niin organisaation, käytännön opetustyön kuin oppilaan tasolla yksilönä.

  Tutkimuksen läpäisevänä teemana kulkevat inklusiivisemman musiikkioppilaitoskulttuurin luomisen näkökulma sekä erityisyyden määrittelyn problematiikka. Tutkimus pyrkiikin osaltaan viemään muuttuvan yksilöllistämisilmiön käsitteellistä kehikkoa eteenpäin sekä tarjoamaan näköaloja inklusiivisemman musiikkikasvatuksen järjestämiselle.

  Linkki Pro gradu -tutkielmaan: http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20121108/index.html

 • Vetoniemi, Elina 2013: Kohti inklusiivista musiikkioppilaitosta - Osallistava kasvatus musiikkioppilaitosten arjessa (pdf)

 

 • Kainulainen, Hely, Kovanen, Elina ja Salminen, Anni 2014: Instrumentaalimusiikkia visuaalisesti -artikkeli (pdf)

  Humanistisen ammattikorkeakoulun viittomakielen
  tulkkiopiskelijat tekivät instrumentaalimusiikin tulkkauksesta kaksi toisiinsa kytkeytyvää opinnäytetyötä, joista toinen on toiminnallinen ja toinen tutkimuksellinen.

  Linkit opinnäytetöihin:
 • Elina Kovanen ja Anni Salminen: Musiikkia visuaalisesti – instrumentaalimusiikkiteoksen tulkkaus” (toiminnallinen)
  http://www.theseus.fi/handle/10024/74724
 • Hely Kainulainen: ”Visuaalisen musiikin pyörteissä –
  viittomakielisten ajatuksia instrumentaalimusiikin tulkkauksesta”. (tutkimuksellinen) http://www.theseus.fi/handle/10024/74749

 


 Linkkejä tieteen ja tutkimuksen pariin: